София, бул. Цариградско шосе 133 Подробни контакти
БилидингМар
Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект Административен учебен блок No8 на Технически Университет – София
Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обект Административен учебен блок No8 на Технически Университет – София

Обектът представлява изпълнение на ремонт, реконструкция и изпълнение на енергийно ефективни мерки на Учебен Блок 8 на Технически Университет София. Фирмата е главен изпълнител и изпълни топлоизолационна система по фасадата, подмяна на дограма, демонтаж и монтаж на нови покривни изолации, топлоизолиране на сутерен, вътрешни ремонтни работи и инсталационни работи.

Обектът се финансираше от Оперативна програма “Регионално равитие” , Приоритетна ос1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура BG161РО001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации”.

Обектът е завършен и предаден за експлоатация.

Последни проекти:
© 2024 БилдингМАР ЕООД. Всички права запазени.